Så stod den då färdig, ”Lindbäcks superfabrik” ute på Haraholmen i Piteå. Fabriken invigdes med pompa och ståt den 19 december 2017. Den gigantiska fabriken syns inte från månen, men det jättelika taket som pryds av såväl solpaneler som företagets gigantiska logotyp går att se från luften om du flyger mellan Kallax och Arlanda – titta själv ut när du flyger nästa gång så får du se!

Sture Berglund har utsmyckat och gestaltat många platser i Piteå med omnejd. Piteå stad är fyllt av  Stures avtryck. Ett av hans verk är det populära trädäcket Strömkajen längst kanalen vid stadshuset, ett annat repslagar-arrangemanget vid kyrkparkeringen och segelmasterna med strandlinjer på Byxtorget, bara för att nämna några gestaltningar som Sture designat. Kärleken till skärgården gör sig ständigt påmind i Stures bilder och utsmyckningar.

Hur går då tankarna när man får uppdraget att utsmycka en husfabrik?

– Jag bad nog egentligen om att få uppdraget, säger Sture och ler. Först var tanken att bara asfaltera det här området framför fabriken. Han pekar på en planritning över fabrikens entré. Men jag frågade Stefan Lindbäck (VD Lindbäcks bygg), skulle vi inte kunna göra något annat? Jag har länge arbetat med Stefan och då med gestaltning av deras konferensrum, så relationen fanns redan innan fabriken byggdes.

I samband med projektering av fabriken fanns ett enormt stenblock på platsen där fabriken skulle placeras. Stenblocket lades åt sidan och kommer sedan att nästintill få huvudrollen i tankarna kring gestaltningen.

Precis innanför entrén möts man som besökare av ett sju meter högt sjökort. Sjökortet visar Piteås skärgård och en liten blå lampa markerar ut platsen för fabriken.

– För mig är det viktigt att sätta en plats i ett större sammanhang, berättar Sture. Haraholmen har under många år varit en viktig handelsplats i Piteå. Inloppet till hamnen med kobbarna och skären samt den flacka norrbottniska strandlinjen måste också få ta plats.

Området framför entrén stenläggs, större stenar läggs i långa parallella rader för att på så sätt efterlikna ursprungliga strandvallar. På några ställen bryter trädäck igenom strandvallarna och sittbänkar byggs i en svävande konstruktion.

– Vi har försökt ta tillbaka lite av den ursprungliga naturen och strandvallarna som fanns här innan fabriken byggdes. Här kan man sitta och betrakta omgivningarna, eller slå sig ner om man väntar på någon, berättar Sture.

– Området ut mot Haraholmen är dessutom ett av de mest artrika i hela Norrbotten. Det beror på årtal av timmertransporter där fröer från skilda delar av världen etablerat sig via timmer- och flistransporter från den närbelägna hamnen. I dikeskanterna kan man bland annat hitta sällsynta orkidéer, säger Sture.

En ”höna” markerar starten

Tillbaks till den enorma stenen, blocket visade sig ha en mycket intressant historia att berätta. För att markera ingången mot fabriken placerades det 59 ton tunga blocket på tre mindre stenar precis vid fabrikens infart. Arrangemanget finns i naturen och kallas då ”en liggande höna”. En liggande höna i naturen skapades när stora stenblock frös fast i inlandsisen och i samband med avsmältningen slumpmässigt hamnat ovanpå mindre stenar när de släppt från isen. Det finns också en teori om att stenåldersmänniskor kan ha baxat upp stenarna för att på så sätt markera revir i naturen.

– Vi har engagerat geologer och just det här blocket som man hittade vid Lindbäcks fabrik visade sig vara 1,9 miljarder år gammalt. Det härstammar från Lillpite eller Arnemark. Därifrån transporterades blocket av inlandsisen och ramlade ner på Haraholmen för 100 000 år sedan. Stenblocket är av bergarten tonalit granodiorit. En bergart som bildats på 2-10 km ner i jordskorpan av flytande magma som långsamt stelnat. Denna process ägde rum för ca 1,9 miljarder år sedan. Huvudbergarten i blocket är kvarts, fältspat och glimmer. Det stora blocket vilar idag på tre stenar, vilka kan sägas representerat företaget Lindbäcks tidigare grundare och generationer. Genom sin ålder, tyngd och rörlighet återfinns flyttblockets egenskaper och kännetecken i företagets policy.

– Landmärket vid infarten markerar på så sätt Lindbäcks område – här börjar det, säger Sture.

Gestaltningen av fabriken färdigställs under våren 2019 och samtidigt som snösmältningen tar sin början är Piteå en vacker gestaltning signerad Sture Berglund, rikare.

Läs mer om Stures verk på www.stureberglund.com